Sismai – Bibel-Lexikon
Sisemai

Sohn Elasas, ein Nachkomme Judas (1. Chr 2,40).


Kategorien

Mann AT