Jischbach – Bibel-Lexikon
Jesbah

Vater Eschtemoas, aus dem Stamm Juda (1. Chr 4,17).


Kategorien

Mann AT