Sallu – Bibel-Lexikon

1. Priester, der aus der Gefangenschaft zurückkehrte (Neh 12,7).

2. Sohn Meschullams. Er kehrte aus der Gefangenschaft zurück (1. Chr 9,7; Neh 11,7).


Kategorien

Mann AT