Phanuel – Bibel-Lexikon

Bedeutung des Namens
Phánuël (ebenso wie Pniël und Pnuël) = Angesicht Gottes oder Anschauer Gottes

Vater der Prophetin Anna (Lk 2,36).


Kategorien

Personen