Gaetam – Bibel-Lexikon
Gaetham, Gatam

Sohn Eliphas', Fürst von Edom (1. Mo 36,11.16; 1. Chr 1,36).


Kategorien

Mann AT