Netophatiter – Bibel-Lexikon
Netophathiter, Netofatiter

Einwohner Netophas (2. Sam 23,28.29; 2. Kön 25,23; 1. Chr 2,54; 9,16; 11,30; 27,13.15; Neh 12,28; Jer 40,8).