Likchi – Bibel-Lexikon
Likhi

Sohn Schemidas, vom Stamm Manasse (1. Chr 7,19).


Kategorien

Mann AT