Jidlaph – Bibel-Lexikon
Jidlaf, Jedlaph

Sohn Nahors, des Bruders Abrahams (1. Mo 22,22).


Kategorien

Mann AT