Pithon – Bibel-Lexikon
Piton

Sohn Michas, ein Nachfahre Sauls (1. Chr 8,35; 9,41).


Kategorien

Mann AT